Charakteristika studijních oborů

Zdravotnický asistent - Studium oboru zdravotnický asistent připravuje žáky pro práci středních zdravotnických pracovníků, kteří budou poskytovat ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu pod odborným dohledem nebo přímým vedením sestry nebo lékaře. Vzdělávání v oboru zahrnuje předměty všeobecně vzdělávací a předměty odborné. Odborné vzdělávání se zaměřuje zejména na zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů a na vytváření profesních postojů a návyků zdravotnického pracovníka.

Laboratorní asistent - po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem poskytuje laboratorní diagnostickou péči. Absolvent se uplatní zejména v laboratořích klinické biochemie, hematologie, krevní transfuze, histologie, mikrobiologie a imunologie.

Zdravotnické lyceum - absolvent je připraven ke studiu všech oborů na lékařských fakultách a vyšších zdravotnických školách, dále na zdravotně-sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky, případně na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech. Pokud absolvent nebude pokračovat ve studiu, mohl by získat formou akreditovaných kvalifikačních kurzů oprávnění k výkonu některých nelékařských povolání, např. zdravotnický asistent, ošetřovatel, zubní instrumentářka. Uplatnění mohou najít i v sociálních službách a v různých organizacích zabývajících se sociální nebo charitativní činností.

Dálkové studium oboru zdravotnický asistent - délka studia je 5 let, ukončené maturitní zkouškou. Studium je organizováno formou konzultačních hodin v rozsahu asi 220 hodin ve školním roce. Učební plán je shodný s denním studiem oboru zdravotnický asistent.

Diplomovaný farmaceutický asistent - jedná se o perspektivní obor, po profesní stránce velmi zajímavý, nahrazuje obor  FARMACEUTICKÝ  LABORANT. Studium je tříleté, denní, ukončené absolutoriem (titul DiS.). Absolvent je připraven pro práci ve všech typech lékáren, v laboratořích pro kontrolu léčiv, výdejnách zdravotnických prostředků, pracovištích zabývajících se výrobou a distribucí léčiv, prodejnách léčivých  rostlin a při dalších činnostech při zacházení s léčivem (ve zdravotnických zařízeních ambulantní a lůžkové péče), a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání farmaceutického asistenta zákonem č.96/2004 Sb. a předpisy s ním související. Absolvent se může dále vzdělávat v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků nebo studia na vysoké škole.

Absolventi všech oborů mají možnost studovat na vysokých školách.

  

 nahoru