Výchovný poradce: Mgr. Daniela Křepelková

 

e-mail: krepelkovazdravotka.cz

tel.: 601 566 300

 

Výchovný poradce se zabývá pomocí žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,

žáky eviduje, konzultuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a informuje ostatní pedagogy.

 

V průběhu školního roku komunikuje s žáky, kteří mají problémy kázeňské, studijní, osobní nebo rodinné.

Podle potřeby komunikuje s rodiči žáků a projednává problémy jejich dětí při osobním jednání.

Spolupracuje s metodikem prevence sociálně patologických jevů.

 

Informuje maturanty: