Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

 

Zde klikněte pro výsledky oboru zdravotnický asistent - denní studium

Zde klikněte pro výsledky oboru zdravotnické lyceum - denní studium

Zde klikněte pro výsledky oboru zdravotnický asistent - dálkové studium

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018  

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 

V souladu s ustanovením § 60  a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává  Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku,  ve školním roce 2017/2018, oborů vzdělání: 

Zdravotnický asistent  53-41-M/01 (denní forma vzdělávání)

Zdravotnické lyceum  78-42-M/04  (denní forma vzdělávání)

Zdravotnický asistent  53-41-M/01 (dálková forma vzdělávání)

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů:

2. květen 2017

Seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí a nahlédnout do spisu uchazeče je možné ve dnech 2.5.2017, 3.5.2017 od 14.00 – 16.00 hod. a 4.5.2017 od 8.00 – 10.00 hod. 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické, Kolín, Karoliny Světlé 135 potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty  právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. 

Svůj úmysl vzdělávat se v dálkové formě vzdělávání potvrdí uchazeč písemně nebo elektronicky do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

V Kolíně 2. května 2017                                                                                Mgr. Daniela Křepelková

                                                                                                                            ředitelka školy

 

 

 

 

nahoru